سامانه فیش حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران                  Admin
      

                                         سال                           :      

                                         ماه                             :         

                                         کد ملی                       :

                                         شماره حساب بانکی   :  

                                        
                                  
                                                                 
                  
                                                     

                                    
               اداره کل امور مالی - اداره تدوین روشهای مالی و هدایت طرح جامع